[emerg]: bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address already in use)

0
191

Nếu khi bạn khởi động nginx mà gặp thông báo lỗi sau:

Starting nginx: nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address already in use)

Thì tức là nginx hoặc một process nào đó đã chiếm cổng 80. Bạn có thể kill bằng cách dùng lệnh:

sudo fuser -k 80/tcp

Rồi sau đó khởi động lại nginx

service nginx start

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here